CBR

Om de wachttijden bij het CBR in de toekomst te beperken, wordt gekeken naar een stelselherziening rondom de rijbewijskeuringen. Nu wordt er in bepaalde omstandigheden standaard een keuring gedaan, bijvoorbeeld op basis van leeftijd. Het ministerie bekijkt of een overstap op een risicogeörienteerde aanpak niet beter werkt. Halverwege 2020 moet duidelijk zijn of er een stelselherziening komt en welke vorm dit moet krijgen.

Het probleem van de oplopende wachttijden bij het CBR is ondertussen wel bekend. De wachttijden zijn onder meer ontstaan omdat het rijvaardigheidsbureau onvoldoende heeft geanticipeerd op de groep babyboomers die allemaal moeten worden gekeurd. Mede daarom onderzoekt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een stelselherziening. Kunnen keuringen niet beter plaatsvinden op basis van een medische indicatie?

Situaties andere landen

Onderzoeksbureau AEF heeft een analyse gemaakt van het rijbewijsstelsel in andere Europese landen. Er is nagegaan hoe de Europese Richtlijn en de Nederlandse Regeling eisen geschiktheid 2000 (REG2000) van elkaar verschillen en of de Nederlandse regelgeving meer of andere verplichtingen kent dan Europees wordt voorgeschreven.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) gaat nu aan de hand van die analyse van AEF opties schetsen voor een stelselherziening in Nederland. De resultaten moeten er volgend jaar zomer liggen. Pas dan bekijkt de minister hoe en of het stelsel in Nederland daadwerkelijk wordt aangepast.

Verschillen

De stelsels van de landen komen op hoofdlijnen overeen, concludeert het onderzoeksbureau AEF. Er is gekeken naar Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken. Elk van de vijf landen heeft bijvoorbeeld één verantwoordelijke organisatie die medische experts betrekt bij de opzet van de onderzoeken. Het is niet zo dat Nederland op elk punt duidelijk afwijkt van alle onderzochte landen.

De landen verschillen met Nederland op enkele gebieden. Deze variatie zit bijvoorbeeld in:

  • Een keuring op basis van leeftijd voor groep 1-rijbewijzen, dit is er alleen in Nederland. Wel kennen Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk een leeftijdskeuring voor groep 2-bestuurders (beroepschauffeurs).
  • Momenten van keuring. Alle landen kennen een keuring voor personen die voor de eerste keer hun rijbewijs halen. Bestuurders met een groep 2-rijbewijs worden in veel landen ook periodiek gekeurd. De momenten voor keuring zijn in Nederland echter vaker, omdat elke bestuurder vanaf 70 jaar een keuring krijgt, niet alleen de groep 2-bestuurders.
  • Meldingsplicht. Er zijn verschillende vormen ‘meldingsplicht’ die elk een andere lading hebben. Bijvoorbeeld een wettelijke meldplicht, morele meldplicht, of informatieplicht. Geen enkele vorm wordt streng gehandhaafd. Nederland is het enige land dat spreekt over een ‘morele meldplicht’ van de bestuurder zelf.
  • Inhoud en uitvoering van het onderzoek. In andere landen is altijd sprake van een advies vanuit de arts, in Nederland alleen in uitzonderlijke gevallen.

Lidstaten van de EU hebben zelf de bevoegdheid en verantwoordelijkheid een afweging te maken, waarbij ze ook zelf het gewicht van verkeersveiligheid kunnen bepalen. Nederland stelt op enkele punten meer verplichtingen. Zo stelt Nederland eisen voor slechthorendheid en doofheid bij groep 1-rijbewijzen. Europa stelt enkel eisen aan gehoor voor groep 2-rijbewijzen. Daarnaast vraagt Nederland iedere tien jaar een rapport van de oogarts in geval van diabetes mellitus. Verder bevat de Europese richtlijn verplichtingen die nationaal invulling behoeven om uitvoerbaar en handhaafbaar te zijn.

Bron: rijschoolpro.nl